Historia Fundacji Amicus Renis

Fundacja Amicus Renis powstała w 1994 roku  z inicjatywy krakowskiego nefrologa, profesora Olgierda Smoleńskiego, znanego nie tylko jako lekarza, naukowca, ale też wspaniałego organizatora i  popularyzatora nauki. Siedzibą Fundacji jest Centrum Dializ Fresenius, które mieści się w  Specjalistycznym Szpitalu  im. L. Rydygiera w Krakowie, a terenem działalności jest Małopolska.

Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy nefrologicznej. Czynimy to poprzez organizację konferencji i sympozjów. Najlepszym tego przykładem są organizowane co 2 lata od 1994 roku  Krakowskie Dni Dializoterapii. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem są liczni uczestnicy od 1200 do nawet ponad 1400 osób. Jest to spotkanie lekarzy, pielęgniarek, techników, dietetyków i rehabilitantów poświęcone szeroko rozumianemu tematowi dializoterapii od kardionefrologii poprzez diabetonefrologię, gastronefrologię i problemy psychologiczne chorych dializowanych. Od IX KDD aktywnie w nich biorą udział również sami pacjenci.

Zainteresowanie nasze koncentrujemy też na problemach rehabilitacji chorych dializowanych, co ma istotny wpływ na jakość ich życia. Inicjujemy badania, które zaowocowały kilkunastoma publikacjami, a  podsumowaniem ich było Ogólnopolskie Sympozjum: Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, które po raz pierwszy odbyło się we wrześniu 2013 roku, a drugie we wrześniu 2015 roku w Krakowie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.

Staraniem Fundacji organizowane są kursy doskonalenia zawodowego pielęgniarek nefrologicznych oraz podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez sponsorowanie ich udziału w kursach i konferencjach szkoleniowych. Fundacja organizowała lub była współorganizatorem:

♦ Wspólnie z PTPDiT – I Ogólnopolskie Spotkanie Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych –  Kraków,

♦ Wspólnie z PTPDiT – Spotkanie Pielęgniarek Oddziałowych (100 osób) – Kraków, listopad 2011

♦ Specjalistyczny kurs dla pielęgniarek z różnych stacji „Podstawy dializoterapii”:

Kraków, listopad 2011 (56 uczestników)
Kraków,  kwiecień 2013 (40 uczestników)
Kraków, czerwiec 2015 (31 uczestników)

♦ Gradatim z udziałem Fundacji: Farmakoterapia w leczeniu nerkozastępczym – Warszawa, wrzesień 2011

♦ Gradatim z udziałem Fundacji: Szkolenie w pielęgniarstwie dializacyjnym – Poznań, listopad 2011

♦ Gradatim z udziałem Fundacji: Nowoczesna HD – terapia bez kompromisów – Kraków, grudzień 2011

♦ Konferencję naukowo-szkoleniową: Dializa otrzewnowa, Augustów, wrzesień 2013

♦ Rehabilitacja nietrzymania moczu u kobietkurs na terenie AWF w Krakowie prowadziła mgr Mirosława Wiechetek – fizjoterapeutka specjalizująca się w terapii nietrzymania moczu, praktykująca w Szwajcarii w Kantonsspital Baden. 1-2 luty 2014 roku.

Dzięki wsparciu ze strony Fundacji prowadzone są szkolenia studentów specjalności biomechanika na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Krakowskiej w zakresie metod leczenia nerkozastępczego: hemodializą i dializą otrzewnową oraz obsługi aparatury w stacjach dializ.

W początkowym okresie kładliśmy duży nacisk na poprawę wyposażenia stacji dializ, zakupując aparaturę, a  teraz podejmujemy się opracowań praktycznych problemów dializoterapii. Między innymi Fundacja pomaga w przygotowaniu założeń zapobiegania zakażeniom w stacjach hemodializ, w opiece nad dostępem do dializy: przetoka tętniczo-żylna, a także w zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta w stacji dializ  Obecnie uczestniczymy w projekcie badawczo-leczniczym polegającym na ocenie efektywności domowej rehabilitacji kardiologicznej osób.

Świadczymy pomoc chorym, którzy ze względu na trudne warunki materialne nie są w stanie udźwignąć kosztów leczenia. Udzielamy też zapomogi finansowe osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz pokrywamy koszty studiów pielęgniarkom, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a ich sytuacja materialna na to nie pozwala.

Od 2003 roku wydajemy kwartalnik „Dializa i Ty”, w którym przybliżamy problemy pacjentów dializowanych. Gazeta pełni także funkcję forum, które umożliwia pacjentom wymianę poglądów dotyczących dializy, przeszczepiania nerek i prezentacji własnych przemyśleń, a nawet twórczości artystycznej, czy też świątecznych przepisów kulinarnych dla osób dializowanych. Planowane są także artykuły związane z rozpowszechnianiem metod fizjoterapii w chorobach nerek i układu moczowego. Ponadto na łamach tego czasopisma prezentowane są stacje dializ, które w sezonie urlopowym mogą przyjąć osoby z niewydolnością nerek, aby konieczność dializoterapii nie była powodem ich rezygnacji z uroków wakacyjnych wyjazdów.

Ciekawym akcentem kwartalnika jest wprowadzony poczet wybitnych nefrologów żyjących, czy też tych, którzy już odeszli, a dla rozwoju dializoterapii w Polsce zrobili bardzo dużo. Krótka ich charakterystyka pozwala przybliżyć i przypomnieć te postacie wielu pacjentom.

Z inicjatywy Fundacji organizowane są wystawy poświęcone historii dializoterapii, współuczestniczymy w publikacjach z tego zakresu.

Działalność nasza jest możliwa dzięki szerokiej współpracy z innymi tego typu organizacjami jak na przykład Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.