menu główne

Streszczenia – wytyczne

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
Kraków, 18 – 19 października 2019 roku

Streszczenia – wytyczne

Całość tekstu proszę opracować używając edytora Microsoft Word jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman, z odstępem między wierszami 1,5, z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza, bez justowania i bez wcięcia dla akapitu.
Tekst streszczenia w języku polskim lub angielskim powinien zawierać około 300 słów. Nie należy umieszczać w nim: tabel, wykresów, rycin, fotografii ani wykazu piśmiennictwa.
W przypadku zgłoszenia kilku współautorów, proszę wskazać przez podkreślenie osobę referującą.

Prosimy o zachowanie poniżej prezentowanego układu.

Streszczenie
Tytuł
Autor (Autorzy)
Afiliacja (jednostka, wydział, katedra, zakład, adres)
Adres e-mail:

Tekst:
Wprowadzenie
Cel
Materiał
Metoda
Wyniki
Podsumowanie i wnioski

i/lub Abstract

Title
Author (Authors)
Affiliation (research unit, faculty or department, division, section, address)
Address e-mail:

Text:
Introduction
Purpose
Material
Method
Results
Summary and conclusions

Streszczenie należy przesłać najpóźniej do dnia 31.03.2019 roku na adres streszczenia@amicusrenis.pl

Wymiary plakatu nie powinny przekraczać 75 cm szerokości i 100 cm wysokości.

Pobierz wytyczne