• 12 sierpnia 2021

  Fundacja Amicus Renis zaprasza do bezpłatnego udziału w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, które odbędą się w dniach 2–3 września 2021 roku w formule wir­tu­alnej.  Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają imienny certyfikat oraz 15 punktów edukacyjnych. Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

   Patronat Naukowy nad XIV Krakowskimi Dniami Dializoterapii  sprawuje Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, a Patronat Honorowy objęli: Prezydent  Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Jego Magnificencja Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej – lek. stom. Robert Stępień oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Tadeusz Wadas.

Szczegółowy program na stronie www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl.